"Sterk in Verzorgend Werk" - Producten/Diensten
ZIC zorgdiensten - "Sterk in Verzorgend Werk"

Producten en diensten

We bieden een variatie aan producten en diensten die aansluiten bij iedere zorgvraag. Onze meest populaire producten en diensten staan hieronder vermeld. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of en (andere) vragen over zorg. 


Diensten:

  1. Het geven van informatie over zorg
  2. Het geven van advies over zorg, o.a.  Zorg in Natura (ZIN) en/of Persoonsgebonden budget (PGB)
  3. Het aanvragen van een Zvw (zorg)indicatie of herindicatie bij het CIZ
  4. Het aanvragen van een indicatie voor huishoudelijke zorg bij de Gemeente (Wmo)
  5. Het bieden van zorg:
  6. Verzorging (PV) in ZIN of PGB
  7. Verpleging (VP) in ZIN of PGB
  8. Begeleiding (Individueel) in ZIN of PGB
  9. 24 uurs zorg
  10. Nachtzorg


Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg. 
De klant staat bij ons centraal, rekening houdend met uw wensen en behoeften.

Begeleiding:
Begeleiding geschiedt volgens de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) c.q. methodiek:

Korte beschrijving van de methode:

Doel:
Mensen met ernstige, langdurige beperkingen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp. Met als doelstelling, het bevorderen, het  behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid. Er wordt 1 op 1 gewerkt met de cliënt, vanuit zijn/haar mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen.
 
Doelgroep:
 
Mensen met ernstige, langdurige beperkingen, die door hun beperkingen belemmerd worden bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen. Toepasbaar bij mensen uit alle leeftijdscategorieën en met verschillende soorten beperkingen (fysiek, verstandelijk, psychisch, verslaving , sociale achterstand).
 
Methodiek:
 
Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
-        Is een op een cliënt toegesneden benadering
-        Sluit direct aan bij (toekomst)wensen van de cliënt.
-        Gaat uit van de capaciteiten van het individu (en niet van de beperkingen).
-        Straalt hoop uit, waardoor motivatie wordt vergroot.
-        Is gericht op vergroting van de zelfredzaamheid van de cliënt.
-        Attitude van gelijkwaardigheid en samen zoeken.
-        Helpt om een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen, te coachen en dicht bij de wens van de cliënt              te  blijven.
-        Aanleren van vaardigheden; daarna pas op het inzetten van hulpbronnen.
 
Fasen:
 
A) Verkennen; oriëntatie-, en inventarisatiefase
b) Kiezen; het maken van een keuze tussen beschikbare mogelijkheden
c) Verkrijgen; praktische handelingen die moeten worden verricht om het doel te verwezenlijken
D) Behouden; doel realiseren, welke vaardigheden/hulpbronnen/middelen zijn nodig om dit te behouden
 
Speerpunten van de methodiek:
 
§  Persoonlijke benadering; cliënt wordt gezien als en individu met zijn/haar eigen socialisatieproces.                           Er wordt aangesloten bij de belevingswereld van de cliënt, rekening houdend met de beperkingen en IQ
     (vermogen  tot opname).
§  Het dagelijks functioneren van de persoon; rekening houden met de woon-,leefomgeving van de cliënt.
§  De betrokkenheid van de cliënt bij het proces; cliënten participeren vanuit hun eigen kunnen, wensen en   
    mogelijkheden.
§  Behoeften en wensen van de cliënt staan centraal; werken aan zelfgekozen doelen
§  Steun van anderen; gezins-, familieleden, kennissen die door de cliënt ook als steun ervaren worden.
§  Gericht op ontwikkelingsmogelijkheden; zelfstandigheid en (aan)leren en behouden van de eigen regie.
 
Aanpak:

Het is de bedoeling dat mensen met beperkingen via gesprekken en activiteiten worden
ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen op de
terreinen wonen, werk/dagbesteding/vrije tijd, leren, sociale en familiecontacten en financiën.
Dit uit zich in de praktijk door het voeren van gesprekken en het ondernemen van activiteiten.
Deze methode geeft houvast, duidelijkheid en verbind de hierboven genoemde velden.
 
Werkwijze:
 
1.      Het bieden van  begeleiding aan de cliënt bij het verkennen, kiezen, verkrijgen
         en behouden van eigen doelen.
2.      Het inventariseren van wensen en doelen van de cliënt.
3.      De gesprekken structureren en aansluiten bij de wensen van de cliënt en de gelegenheid creëren om
4.      mogelijkheden te onderzoeken c.q. activiteiten te ondernemen.

Uit onderzoek blijkt dat de score van deze methodiek (het realiseren van zelf gestelde doelen) varieert van 60% t/m 80%.