Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ZIC zorgdiensten

Rotterdam, Zuid-Holland

"Sterk in Verzorgend Werk"

Overheveling Awbz naar Wmo (gemeente)

Begeleiding (Individueel en Groep), Kortdurend Verblijf (evt. persoonlijke verzorging) en de zorg voor kinderen gaan in 2015 over naar de gemeenten. Kunt u dan nog kiezen voor een pgb? Het ministerie van VWS heeft het concept wetsvoorstel Wmo in oktober 2013 openbaar gemaakt. Deze wet gaat regelen hoe de zorg die nu vanuit de Awbz wordt geregeld straks door gemeenten wordt georganiseerd. 

De positieve punten:

1. Keuze tussen zorg in natura en pgb

ZIC zorgdiensten is tevreden over het feit dat gemeenten bij maatwerkvoorzieningen de keuze moeten bieden tussen zorg in natura en een pgb. De zorgvrager moet zich wel verplicht oriĆ«nteren op zorg in natura maar als het in zijn ogen niet passend is, moet de gemeente een pgb toekennen. Het is ook mooi dat in de toelichting verschillende voorbeelden zijn opgenomen van zorg die alleen met pgb kan worden ingekocht: "... Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als ondersteuning niet goed vooraf is in te plannen, de ondersteuning op ongebruikelijke tijden of op veel korte momenten per dag geboden moet worden, als ondersteuning op verschillende locaties moet worden geleverd, als het noodzakelijk is om 24 uur ondersteuning op afroep te organiseren, of als de ondersteuning door de aard van de beperking door een vaste zorgverlener moet worden geboden." 

2. Ook voor dagbesteding pgb mogelijk

In eerste instantie was het idee dat bepaalde voorzieningen, zoals dagbesteding, nooit in de vorm van een pgb konden worden aangevraagd. Dat is gelukkig van de baan. Hiervoor in de plaats is gekomen dat de zorgvrager moet kunnen aantonen dat het goedkoper is. 

3. Solide pgb

Goed is het dat de eisen voor een solide pgb - een pgb is een bewuste keuze van de budgethouder (of hun netwerk) - in de wet worden vastgelegd 

4. Betaling naasten blijft mogelijk

Betaling van mensen uit het eigen netwerk, waaronder inwonende huisgenoten, blijft onder bepaalde voorwaarden mogelijk. 

5. Beoordeling kwaliteit aan budgethouder

Bij de toelichting op kwaliteit is duidelijk opgenomen dat de kwaliteit vooraf moet worden vastgelegd in het persoonlijk plan dat de gemeente met de budgethouder maakt en de controle op de kwaliteit van de zorg primair bij de budgethouder ligt. 

De punten van zorg:

1. Toegang tot zorg/pgb

Hoe wordt gegarandeerd dat de indicatie onafhankelijk en ter zake kundig is? En nu het compensatiebeginsel vervangen wordt, betekent dit voldoende rechtsbescherming voor de zorgvrager? Met het huidige compensatiebeginsel is de gemeente verplicht de beperkingen van de zorgvrager te compenseren. Nu staat iets dergelijks zwakker geformuleerd in het concept wetsvoorstel. 

2. Wat gebeurt er als gemeente maatwerk niet nodig vind?

In gevallen waar de gemeenten hulpvragen van zorgvragers willen oplossen met een algemene/collectieve voorziening, dient altijd de afweging gemaakt te worden of de aangeboden voorziening passend is voor de individuele hulpvragen. Wat gebeurt er wanneer de gemeente zegt dat er geen maatwerkvoorziening nodig is en de zorgvrager/budgethouder vindt van wel? 

3. Hoogte kosten mogen niet doorslaggevend zijn

Verder is in de wet opgenomen dat de gemeente het pgb kan weigeren wanneer de met het pgb ingekochte zorg duurder is dan de gecontracteerde zorg. Hoe kan de budgethouderhouder controleren of die weigering terecht is? En wat als de zorg in natura niet passend is? Dan mogen de hoogte van de kosten hierbij toch niet doorslaggevend zijn.